Chiến lược phát triển Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai

Quán triệt quan điểm của mục tiêu giáo dục đại học trong Luật Giáo dục đại học, Trường ĐH Mỏ - Địa chất đã xây dựng chiến lược phát triển của Trường ĐH Mỏ - Địa chất  giai đoạn 2008 -2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó nêu rõ chiến lược của Nhà trường là “đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với chất lượng và trình độ cao xứng tầm với vai trò, vị trí của nhà trường trong xã hội, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao về các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Dầu khí, Trắc địa - Bản đồ & QLĐĐ, Kinh tế - QTKD, Công nghệ thông tin, Cơ - Điện, đồng thời cũng xác định rõ sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường là “đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, NCKH và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học Trái đất và Mỏ, cũng như các lĩnh vực khoa học khác, đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Đồng hành cùng với chiến lược phát triển và sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai (QLĐĐ) trong chiến lược phát triển Khoa giai đoạn 2008-2020, tầm nhìn đến 2030 đã xác định sứ mạng là "Khoa Trắc địa - Bản đồ & QLĐĐ cùng với Trường Đại học Mỏ - Địa chất có nhiệm vụ đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ đại học và sau đại học về khoa học trái đất (Trắc địa, Bản đồ, Địa chính, Trắc địa mỏ - công trình,  Trắc địa ảnh viễn thám và GIS, Địa tin học, Quản lý đất đai)".