Mission - Vision - Core value

Mission

  • Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc - Bản đồ và thông tin địa lý; Địa tin học; Quản lý đất đai và các lĩnh vực liên quan đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Vision

  • Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai từng bước phấn đấu đến năm 2030 trở thành đơn vị đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc - Bản đồ và thông tin địa lý; Địa tin học; Quản lý đất đai cũng như các lĩnh vực liên quan, có uy tín trong cả nước và khu vực về năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phục vụ sản xuất; không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để  tăng cường chất lượng cho các chương trình đào tạo, chương trình chất lượng cao của các hệ đào tạo do Khoa phụ trách. 

Giá trị cốt lõi

  • Đoàn kết: Xây dựng tập thể khoa, bộ môn và toàn thể cán bộ viên chức đoàn kết, sáng tạo và phát triển.
  • Đổi mới: Thường xuyên đổi mới chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu của xã hội trên cơ sở chiến lược phát triển của Khoa và Nhà trường.
  • Chất lượng: Xây dựng chất lượng các chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với phương châm tất cả vì sinh viên.
  • Tất cả vì sinh viên: Lấy người học làm trung tâm, coi trọng nhu cầau và quyền lợi chính đáng của người học. Chịu trách nhiệm trước người học và xã hội về chất lượng đào tạo.