History

Khoa Trắc địa nay là khoa Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai là một trong ba khoa chuyên ngành đầu tiên của Trường với 3 Bộ môn: Trắc địa phổ thông, Trắc địa cao cấp – công trình và Bản đồ - ảnh. Tháng 8 năm 1967, bộ môn Trắc địa mỏ được thành lập để có thêm một chuyên ngành đào tạo kỹ sư Trắc địa mỏ. Để tập trung và tăng cường thiết bị, nâng cao tay nghề cho sinh viên, năm 1972 Tổ máy Trắc địa được thành lập. Năm 1973 bộ môn Trắc địa cao cấp – công trình tách thành bộ môn Trắc địa cao cấp và bộ môn Trắc địa công trình. Năm 1974, bộ môn Bản đồ - Ảnh tách thành bộ môn Trắc địa Ảnh và bộ môn Bản đồ. Từ Năm 1992, công tác quản lý đất đai ở nước ta có những bước chuyển mới. Trước tình hình đó, năm 1997 bộ môn Địa chính được thành lập. Như vậy kể từ năm 1997 Khoa đã có 07 bộ môn và một tổ công tác cùng các phòng thí nghiệm thuộc các bộ môn. Để mở rộng ngành nghề đào tạo, từ năm 2016 khoa Trắc địa đã đổi tên gọi mới là Khoa Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai.