Humg Banner

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

We have 2 guests and no members online

ẢNH HOẠT ĐỘNG

UAV.jpg

Quyết định giao ĐTTN ngành Trắc địa Mỏ-Công trình K54

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG KHOA TRẮC ĐỊA

Về việc cho phép sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TRẮC ĐỊA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08-2014/KTĐ-QĐTN

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG KHOA TRẮC ĐỊA

Về việc cho phép sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp

 
 

 


- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Trưởng khoa Trắc địa;

- Căn cứ vào quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp cho hệ Đại học, Cao đẳng, Tại       chức ban hành kèm theo quyết định số 3676/GD-ĐT ngày 9 tháng 12 năm 1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ theo kết quả học tập của sinh viên;

- Theo đề nghị của các ông Trưởng bộ môn Trắc địa Mỏ và trợ lý giáo vụ khoa;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cho phép 38 sinh viên ngành Trắc địa Mỏ-Công trình Khóa 54 hướng chuyên sâu Trắc địa Mỏ - Công trình (DCTDTM1) hệ chính quy, được đi thực tập và viết đồ án tốt nghiệp. (có danh sách kèm theo)

 

Điều 2:  Thời gian thực tập tốt nghiệp từ ngày 10/02/2014 đến ngày 23/3/2014. Thời gian viết đồ án tốt nghiệp từ ngày 24/3/2014 đến ngày 15/6/2014.

 

Điều 3: Các ông Trưởng bộ môn, các thầy cô giáo và sinh viên có tên trong quyết định chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi gửi: P. TRƯỞNG KHOA

- Như điều 3

- Lưu Văn phòng khoa

- P. Đào tạo Đại học

 

 

           TS Phạm Công Khải

 

 

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP KHÓA 54 (HỆ CHÍNH QUY)

NGÀNH TRẮC ĐỊA MỎ - CÔNG TRÌNH

HƯỚNG CHUYÊN SÂU TRẮC ĐỊA MỎ - CÔNG TRÌNH (DCTDTM1)

(Kèm theo Quyết định số: 08-2014/KTĐ-QĐTN ngày 19 tháng 02 năm 2014)

 

 

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TRẮC ĐỊA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09-2014/KTĐ-QĐTN

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG KHOA TRẮC ĐỊA

Về việc cho phép sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp

 
 

 


- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Trưởng khoa Trắc địa;

- Căn cứ vào quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp cho hệ Đại học, Cao đẳng, Tại chức ban hành kèm theo quyết định số 3676/GD-ĐT ngày 9 tháng 12 năm 1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ theo kết quả học tập của sinh viên;

- Theo đề nghị của các ông Trưởng bộ môn Trắc địa Mỏ và trợ lý giáo vụ khoa;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cho phép sinh viên Trần Kim Tuyến (mã sinh viên 0921030265) ngành Trắc địa Mỏ-Công trình Khóa 54 hướng chuyên sâu Trắc địa Mỏ - Công trình (DCTDTM1) hệ chính quy, được đi thực tập và viết đồ án tốt nghiệp.

 

Tên đề tài

Gv hướng dẫn

Địa điểm thực tập

Ứng dụng máy toàn đạc điện tử LEICA FLEXLINE TS06 trong thi công xây dựng công trình

ThS Lê Thị Thu Hà

Sở tài nguyên môi trường HàNam đường Lê Công Thanh phường Lam Hạ thành phố Phủ Lí tỉnh Hà Nam

 

Điều 2:  Thời gian thực tập tốt nghiệp từ ngày 10/02/2014 đến ngày 23/3/2014. Thời gian viết đồ án tốt nghiệp từ ngày 24/3/2014 đến ngày 15/6/2014.

Điều 3: Các ông Trưởng bộ môn, các thầy cô giáo và sinh viên có tên trong quyết định chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi gửi: P. TRƯỞNG KHOA

- Như điều 3

- Lưu Văn phòng khoa

- P. Đào tạo Đại học

 

          TS Phạm Công Khải